komunikát

Text hesla

komunikát [lat.] — hovorový alebo písomný prejav (jazykový prejav, prehovor, slohový útvar) ako výsledok komunikácie. Komunikát je ucelená, obsahovo i formálne uzavretá textová jednotka, pri ktorej používaní sa zdôrazňuje komunikačný aspekt, t. j. proces prenosu informácie produkovanej hovoriacim (autorom) prostredníctvom určitého kódu a prenášanej pomocou určitého média a kanála k prijímateľovi; realizuje sa nielen prostriedkami prirodzeného jazyka, ale aj neverbálnymi prostriedkami. Konkrétny komunikát môže mať vecnú, umeleckú alebo faktickú funkciu, z hľadiska dĺžky textu to môže byť jedna veta (zákazy, reklamy, slogany, pozdravy a pod.), ale aj článok, štúdia, prednáška, kniha a pod.

Zverejnené 30. marca 2022.

Komunikát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komunikat