kompresia údajov

Text hesla

kompresia údajov, angl. data compression —

inform. 1. spôsob kódovania údajov, ktorým sa dosiahne zmenšenie veľkosti zakódovaných údajov oproti veľkosti pôvodných (zdrojových) údajov. Efektívnosť kompresie sa vyjadruje kompresným pomerom, t. j. podielom veľkosti komprimovaných a pôvodných údajov. Kompresia údajov je bezstratová, ak je z kódovaných údajov možné rekonštruovať pôvodné údaje v plnom rozsahu, a stratová, ak sa pri kódovaní časť informácie obsiahnutá v zdrojových údajoch stráca. Bezstratová kompresia údajov využíva frekvencie výskytu znakov, vzťahy medzi znakmi a i. zákonitosti v pôvodných údajoch. Používajú sa pri nej napr. Shannonov kód, Hufmannov a Fanov kód, Lempelov-Zivov algoritmus a i. Stratová kompresia údajov sa využíva napr. pri kódovaní zvukov, kde sa kódovanie obmedzuje len na zvuky z počuteľného rozsahu;

2. proces kódovania údajov, pri ktorom sa redukuje nadbytočnosť (redundancia) v ich zápise.

Zverejnené 29. marca 2022.

Kompresia údajov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompresia-udajov