komorské majetky

Text hesla

komorské majetky — v Uhorsku majetky patriace štátu (eráru) a spravované Uhorskou komorou. Patrili k nim majetky, ktoré prepadli štátu (eráru) a komora ich z rôznych príčin, napr. pre vymretie šľachtického rodu, pre nevernosť alebo pre zradu šľachtica (napr. majetky skonfiškované počas protihabsburských povstaní), prebrala do dočasnej správy, ďalej biskupské a arcibiskupské majetky v období sedisvakancie či majetky nachádzajúce sa v pohraničných oblastiach, v ktorých sa organizovali protiturecké boje. V správe komory sa zvyčajne nachádzali len určitý čas, pretože sa často predávali, prípadne dávali do zálohu príslušníkom šľachtických rodov verných habsburskej dynastii, alebo sa po skončení povstania a uzavretí mieru vracali pôvodným majiteľom. Po vytlačení Turkov z južného Slovenska a po zániku ochrannej funkcie hradov v pohraničných územiach (od začiatku 17. stor.) postupne zanikla aj dlhoročná držba pohraničných hradov a ich majetkov spravovaných Uhorskou komorou. Tieto majetky sa udeľovali príslušníkom domácej i cudzej šľachty, ako aj bývalým vojenským kapitánom týchto hradov a pevností. Od polovice 17. stor. začala Uhorská komora pretvárať niektoré komorské majetky na komorské panstvá. Ostatné komorské majetky sa udržali do roku 1848, keď ich prevzala uhorská štátna správa.

Zverejnené 14. januára 2021.

Komorské majetky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komorske-majetky