Komora komerčných právnikov SR

Text hesla

Komora komerčných právnikov SR — samosprávna stavovská organizácia, ktorá združovala komerčných právnikov zapísaných v zozname komerčných právnikov vedenom touto komorou. Založená bola v roku 1991 so sídlom v Žiline, jej činnosť upravoval zák. č. 129 z 1991 o komerčných právnikoch. Hlavnými orgánmi boli Snem komerčných právnikov SR, predsedníctvo komory, dozorná rada a disciplinárna komisia. Komora zanikla 1. januára 2004 zlúčením so Slovenskou advokátskou komorou.

Text hesla

Komora komerčných právnikov SR — samosprávna stavovská organizácia, ktorá združovala komerčných právnikov zapísaných v zozname komerčných právnikov vedenom touto komorou. Založená bola v roku 1991 so sídlom v Žiline, jej činnosť upravoval zák. č. 129 z 1991 o komerčných právnikoch. Hlavnými orgánmi boli Snem komerčných právnikov SR, predsedníctvo komory, dozorná rada a disciplinárna komisia. Komora zanikla 1. januára 2004 zlúčením so Slovenskou advokátskou komorou.

Zverejnené 30. januára 2021.

Komora komerčných právnikov SR [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komora-komercnych-pravnikov-sr