komentátori

Text hesla

komentátori [lat.], postglosátori — právnická škola, ktorá sa sformovala v 13. – 14. stor. najprv v Taliansku (univerzita v Bologni) a neskôr vo Francúzsku (univerzity v Montpellieri a v Orléanse). Jej predstavitelia pri výklade justiniánskej kodifikácie rímskeho občianskeho práva (→ Corpus iuris civilis) nadväzovali na predstaviteľov glosátorov, ktorí dopĺňali Corpus iuris civilis poznámkami, glosami, na rozdiel od nich však text obšírnejšie komentovali a prispôsobovali ho novým potrebám. Vznikala tak monografická právnická literatúra, ktorá mala podobu traktátov, t. j. uceleného spracovania určitého právneho problému. Súčasne začali vznikať aj praktické právnické príručky pre potreby právnej praxe. Ich zásluhou sa sformovala novodobá právna veda založená na všeobecných systematických pojmoch (právnická terminológia), boli položené základy medzinárodného súkromného práva a riešením problémov právneho partikularizmu sa podporovalo vznikajúce právo ius commune. Jednotliví komentátori boli významnými autoritami v oblasti práva a právnej vedy, napr. Bartolus de Saxoferrato (považovaný za jedného z najlepších právnikov všetkých čias), jeho žiak Baldus de Ubaldis, ďalej Cino da Pistoia, Paulus de Castro a Johannes de Imola (*okolo 1370, †1436). Samostatnú odnož talianskej školy komentátorov predstavovali francúzski stredovekí právnici nazývaní aj zaalpskí doktori al. ultramontanisti (ich pomenovanie súviselo so zemepisnou polohou vzhľadom na Rím – za Alpami), ktorí položili základy francúzskej právnej vedy. Činnosť obidvoch škôl (glosátorov a komentátorov) vyústila do všeobecného uznania justiniánskeho práva v Taliansku, v ďalších krajinách sa potom rímske právo recipovalo v podobe, ktorú mu dali tieto školy.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komentátori [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komentatori