kognitívne procesy

Text hesla

kognitívne procesy — vedomé intelektové prijímanie podnetov (napr. pociťovaním, vnímaním, myslením, učením sa, intuíciou) z vonkajšieho a vnútorného sveta jednotlivca a ich spracúvanie do poznatkov a vedomostí (→ poznanie). Kognitívne procesy umožňujú vyhodnocovať podnety (hodnotiť skutočnosť) a primerane na ne reagovať (umožňujú činnosť a správanie vyplývajúce z hodnotenia), vytvárať si obraz sveta, orientovať sa v ňom a vysvetľovať si ho (→ poznávanie).

Zverejnené v marci 2017.

Kognitívne procesy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivne-procesy