kognitívna biológia

Text hesla

kognitívna biológia — interdisciplinárny vedný odbor skúmajúci systémy, ktoré svojím motorickým správaním dokážu získavať informácie o prostredí a na tieto údaje adekvátne odpovedať. Podľa kognitívnej biológie sa kognitívne (poznávacie) funkcie vyvinuli z motorického reagovania organizmu na stimuly prichádzajúce z prostredia a myslenie je zabstraktnenou motorikou, biologická evolúcia je evolúciou poznania (evolúciu chápe ako progresívny proces hromadenia poznania) a všetky organizmy (od baktérie po človeka) sú kognitívne systémy. K porozumeniu toho, čo je ľudské poznávanie, sa možno priblížiť iba skúmaním poznávania sveta inými, jednoduchšími organizmami (najúčinnejším spôsobom štúdia akejkoľvek charakteristiky života je jej poznávanie na najjednoduchšej úrovni, aká existuje), preto je potrebné zostúpiť jednak priestorovo – až na úroveň molekulárneho poznávania (analyzovať mechaniku proteínových receptorov a imunologické mechanizmy), jednak časovo – do raných fáz biologickej evolúcie (už membránu protobunky možno chápať ako poznávacie zariadenie).

Zverejnené v marci 2017.

Kognitívna biológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivna-biologia