Kódex kánonov východných cirkví

Text hesla

Kódex kánonov východných cirkví, Codex canonum ecclesiarum orientalium, CCEO, Zákonník východných katolíckych cirkví — základný právny predpis a prameň práva východných katolíckych cirkví (resp. cirkví východných obradov) vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. 18. októbra 1990 s účinnosťou od 1. októbra 1991. Predstavuje kodifikáciu právnej úpravy spoločenských vzťahov v týchto cirkvách, pričom zohľadňuje ich dlhodobé vlastné obradové, liturgické a disciplinárne tradície (východné katolícke cirkvi majú prostredníctvom kódexu svoj vlastný právny systém, preto sa pre tieto cirkvi používa označenie cirkev svojho práva, lat. ecclesia sui iuris). Kódex obsahuje 1 546 kánonov a člení sa na 30 titulov (na rozdiel od Kódexu kánonického práva, ktorý sa člení na knihy): tituly I – XIII obsahujú personálne, XIV – XV magisteriálne a titul XVI sanktifikačné právo, titul XVII sa týka konverzie nekatolíkov, XVIII ekumenizmu, XIX právnych úkonov, XX cirkevných úradov, XXI riadiacej moci, XXII odvolania proti správnym aktom, XXIII majetkového práva, tituly XXIV – XXVI procesného práva, titul XXVII trestného práva hmotného, XXVIII trestného práva procesného, tituly XXIX – XXX zahŕňajú všeobecné normy. Schválený preklad CCEO do slovenského jazyka bol publikovaný 2012.

Zverejnené v marci 2017.

Kódex kánonov východných cirkví [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodex-kanonov-vychodnych-cirkvi