Kódex kánonického práva

Text hesla

Kódex kánonického práva, lat. Codex iuris canonici, CIC — základný právny predpis a prameň práva západnej, t. j. rímskokatolíckej cirkvi predstavujúci kodifikáciu právnej úpravy všetkých druhov spoločenských vzťahov v jej rámci (→ kánonické právo). Jeho prvú verziu, ktorá nahradila dovtedy platný súbor právnych predpisov katolíckej cirkvi Corpus iuris canonici, vyhlásil 1917 pápež Benedikt XV. CIC 1917 obsahoval 2 414 kánonov a bol prvým úradným cirkevným zákonníkom upravujúcim spoločenské vzťahy v rímskokatolíckej cirkvi. Revíziu tohto kódexu podnietil 1959 v súvislosti so zmenami prijatými na 2. vatikánskom koncile pápež Ján XXIII. a 1963 bola zriadená Pápežská komisia, ktorá ju uskutočnila. Platnosť nového Kódexu kánonického práva vyhlásil pápež Ján Pavol II. 25. januára 1983 s účinnosťou od 27. novembra 1983. Obsahuje 1 752 kánonov a je rozdelený na 7 veľkých častí (kníh): 1. Všeobecné normy (normatívne vyjadrenie teórie kánonického práva: práva a povinnosti veriacich, cirkevná hierarchia, cirkevné spoločenstvá a ich usporiadanie), 2. Boží ľud (právne postavenie rehoľných spoločností, ich štruktúra, formácie, vystúpenie a prepustenie z rehole ap.), 3. Učiaca úloha cirkvi (kázeň, katechéza, misijná činnosť, školstvo, schvaľovanie kníh ap.; → magistérium), 4. Posväcovacia úloha cirkvi (právne aspekty sviatostí), 5. Časné majetky cirkvi (nadobúdanie a správa cirkevného majetku, zmluvy, nadácie ap.), 6. Sankcie v cirkvi (trestná zodpovednosť, druhy a možnosti uloženia trestov, kategórie trestných činov; → cirkevný trest), 7. Procesy (systém a druhy cirkevných súdov, ich príslušnosť a obsadenie, procesné strany, sporový, nesporový, trestný a administratívny proces, proces blahorečenia a svätorečenia, ako aj manželské procesy, → manželstvo). V súlade s dlhodobou tradíciou jediným autentickým znením Kódexu kánonického práva je latinský jazyk. Akýkoľvek preklad je len pomôckou na jeho vysvetľovanie a musí byť schválený Apoštolskou stolicou. Úradný preklad CIC 1983 do slovenského jazyka vyšiel 1996 v Spolku sv. Vojtecha.

Zverejnené v marci 2017.

Kódex kánonického práva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodex-kanonickeho-prava