Kocian, Ľudovít

Text hesla

Kocian, Ľudovít, 24. 12. 1947 Trstená, okres Tvrdošín — slovenský zoológ, vnuk Antona Kociana (*1836, †1916), syn Antona Kociana (*1900, †1984), manžel Eleny Kocianovej. R. 1970 – 2016 pôsobil na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave; 2010 profesor. Zaoberal sa najmä faunistikou, ekológiou a ochranou vtákov a cicavcov prevažne vo vysokohorskom prostredí, ale aj vodných biotopov a mestskej aglomerácie Bratislavy. Spoluautor 90 vedeckých prác uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch a 127 odborných článkov, recenzií a abstraktov, spoluautor knižných publikácií Tatranský národný park (1994), Rozšírenie vtákov na Slovensku (2002), Osobnosti botaniky na Slovensku (2010), Cicavce Slovenska (2012), Ornitologická príručka (2014), Tatry – príroda (2010) a Zuberec (2011), viacerých učebných textov, napr. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov flóry a fauny (2007), Slovník zoologických termínov a taxónov (2010), Zoologický terminologický slovník (2010). Člen viacerých odborných organizácií a komisií, napr. Slovenskej ornitologickej spoločnosti (1991 – 93 predseda) a Českej společnosti ornitologickej. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kocian, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocian-ludovit