kľúčové slovo

Text hesla

kľúčové slovo

1. inform. a) postupnosť znakov, ktorá má v programovacom jazyku presne definovaný význam určený jeho sémantikou (→ sémantika programovacích jazykov), napríklad kľúčové slovo class v programovacom jazyku C++; b) slovo alebo fráza vystihujúce podstatu obsahu dokumentu. Zoznam kľúčových slov sa uvádza ako súčasť metaúdajov webovej stránky a slúži na jej optimalizáciu (→ optimalizácia webovej stránky) potrebnú pri webových vyhľadávačoch alebo sa uvádza vo forme zoznamu tagov, ktoré slúžia návštevníkovi webového sídla na priamy prístup k požadovanému obsahu sídla; c) vo všeobecnosti akákoľvek hľadaná fráza v texte, ktorú používateľ zadá do vyhľadávača;

2. jaz. a) centrálne, oporné, konštrukčne alebo významovo (sémanticky) určujúce slovo vo frazeologickej jednotke, báza (ustáleného, lexikalizovaného a i.) spojenia, t. j. kolokácie. Napr. vo frazeologizme prevracať kabát je konštrukčne i sémanticky kľúčové substantívum kabát, v substantívnej kolokácii kritické oko je bázou substantívum oko. V niektorých prípadoch však kľúčové slovo nemožno určiť (pečený-varený, krv a mlieko), v iných je formálne a významové centrum rozdielne: napr. vo frazeologizme dvojdomý pes je konštrukčne kľúčové slovo substantívum, no sémanticky rozhodujúce je adjektívum; b) v korpusovej lingvistike hľadané slovo, fráza alebo reťazec znakov zapisovaných do vyhľadávacieho okienka priamo alebo pomocou regulárnych výrazov, ktoré sa po nájdení v korpuse zvyčajne zobrazujú uprostred kontextu – konkordančného výpisu z korpusu (textovej databázy) spolu s informáciami o jeho pôvode (bibliografické údaje) a štylistickej príslušnosti (typ, žáner a ďalšie vlastnosti textu);

3. v knihovede odborné jedno- aj viacslovné výrazy a termíny charakterizujúce tému a hlavný obsah knihy, resp. textu (vyskytujú sa tam vo zvýšenej frekvencii), slúžiace na vyhľadávanie kníh, resp. textov s podobnými témami v knižničnom katalógu, v minulosti slúžili aj na ich zaradenie do katalógu. V odborných textoch sú často vypísané osobitne ako povinná súčasť abstraktu.

Zverejnené v marci 2017.

Kľúčové slovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucove-slovo