Klub konkretistov

Text hesla

Klub konkretistov, skratka KK — voľné združenie výtvarných umelcov, ktoré 1967 – 71 pôsobilo v Československu a prostredníctvom ktorého sa šírili myšlienky abstraktného, tzv. konkrétneho umenia.

Založený 1967 v Prahe, na Slovensku 1968 v Bratislave. Jeho program, ktorý definoval český teoretik výtvarného umenia Arsén Pohribný (*1928, †2012) v katalógoch k výstavám v Jihlave (1968) a v Karlových Varoch (1969), vychádzal z viery v technický pokrok civilizácie, vedy a techniky. Predstavitelia KK sa v snahe o vytvorenie tzv. druhej prírody odklonili od zobrazujúcej funkcie umenia, využívali geometrické princípy tvorby, prepojenie s exaktnými vedami, experimentovanie s materiálmi a prelínaním výtvarných disciplín. K členom KK patrili v Česku výtvarníci Z. Sýkora, R. Kratina, D. Chatrný a i., na Slovensku E. Antal, J. Bartusz, M. Bartuszová, Š. Belohradský, A. Cepka, M. Čunderlík, J. Čihánková, T. Klimová, Pavel Maňka (*1929, †2015), A. Miertušová a teoretička umenia Ľ. Belohradská. KK sa predstavil viacerými výstavami doma i v zahraničí. Začiatkom 70. rokov 20. stor. nastal útlm jeho aktivít spôsobený nástupom normalizácie a stiahnutím sa umelcov, ktorí sa nepodriadili dobovej norme socialistického realizmu, do svojich ateliérov. Idey konkrétneho umenia však naďalej pretrvávali v individuálnych umeleckých programoch.

Zverejnené v marci 2017.

Klub konkretistov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klub-konkretistov