klišé

Text hesla

klišé [fr.] —

1. niečo neoriginálne, všedné, častým stereotypným používaním menej cenené. V jazykovede sa ako klišé označuje pôvodne síce inovatívny štylistický prostriedok (slovný zvrat, metafora ap.), ktorý však častým neuváženým a mechanickým používaním v jazykovom prejave (najmä v administratívnom štýle a v žurnalistike) zovšednel, stal sa ošúchaným (napr. frazémy dať niečomu zelenú, mapovať situáciu). Klišé sa niekedy považuje za synonymum floskuly (napr. pozri), floskula však na rozdiel od klišé nie je nositeľom informácie, je bezobsažná (→ prázdne slová). V umení sa ako klišé označuje málo originálny a stereotypný spôsob spracovania, prevzatý, neoriginálny, dávno známy umelecký prostriedok, napr. spôsob zobrazovania určitých javov či situácií, vo filme časté scény s naháňačkami, rozličné počítačové fantazijné triky ap., tématickým klišé je napr. zlá macocha, boj dobra so zlom. V sociálnej psychológii a v sociológii sa ako klišé niekedy označuje aj myšlienkový stereotyp, často opakované spojenie predstáv, napr. paušálne prisudzovanie určitých vzorcov správania, vlastností a čŕt všetkým členom určitej sociálnej skupiny bez rozlíšenia (→ stereotyp). Označenie niečoho ako klišé je však pomerne subjektívne;

2. zastaraný termín na označenie tlačovej formy; → štočok.

Zverejnené v marci 2017.

Klišé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klise