klamlivá reklama

Text hesla

klamlivá reklama — šírenie nepravdivých informácií týkajúcich sa vlastného alebo cudzieho podniku (o tovare, službách, nehnuteľnostiach, označení pôvodu výrobkov), ktoré má zabezpečiť šíriteľovi výhodnejšie postavenie na trhu; forma nekalej súťaže. Klamlivé údaje sa môžu týkať kvality a kvantity tovaru, siete dodávateľov a odberateľov ap. a najčastejšie sa šíria médiami. Vplyvom klamlivej reklamy dochádza k dosiahnutiu prospechu na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Klamlivosť reklamy sa posudzuje podľa všetkých jej znakov uvedených v príslušných právnych predpisoch (Obchodný zákonník, zákon 147 z 2001 o reklame) a je postihnuteľná ako trestný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži. Oprávnené osoby majú možnosť domáhať sa nápravy niekoľkými spôsobmi, pričom porušiteľovi zákona možno nariadiť niektorú (alebo niektoré) z nasledujúcich povinností: 1. zdržať sa protiprávneho konania, 2. odstrániť nevyhovujúci stav, 3. poskytnúť primerané zadosťučinenie (verejné či neverejné ospravedlnenie alebo peňažnú sumu), 4. nahradiť škodu, 5. vrátiť získané prostriedky z bezdôvodného obohatenia. V prípade zistenia porušenia zákona dozorné orgány zakážu šírenie reklamy. Môžu uložiť povinnosť zverejniť v prostriedkoch masovej komunikácie rozhodnutie o zákaze šírenia reklamy (poprípade jeho časti), ako aj opravné vyhlásenie.

Zverejnené v marci 2017.

Klamlivá reklama [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klamliva-reklama