kladistika

Text hesla

kladistika [gr.], kladizmus — analýza a rekonštrukcia fylogenetických vzťahov recentných alebo fosílnych organizmov (ich vývojových línií) na základe genealogických vzťahov medzi taxónmi (nie na základe všeobecnej podobnosti; → fenetika). Výsledkom je kladistická klasifikácia taxónov organizmov, ktorá musí jednoznačne odrážať fylogenézu (príslušný taxón by mal zahŕňať všetkých potomkov spoločného predka a žiadnych iných), a kladogram. Z princípov kladistiky vychádzajú aj najnovšie botanické a zoologické systémy, na Slovensku napr. Systematika cievnatých rastlín P. Mártonfiho (2006).

Zverejnené v marci 2017.

Kladistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladistika