khmérsky jazyk

Text hesla

khmérsky jazyk, khmérčina, khmérsky phéasa khmér — jazyk monsko-khmérskej vetvy austroázijskej jazykovej rodiny. Druhý najvýznamnejší jazyk tejto jazykovej rodiny (po vietnamčine). Hovorí ním väčšina obyvateľstva Kambodže (11,6 mil., 2011), kde je úradným jazykom, ako aj 1,1 mil. Khmérov v juž. Vietname, 810-tis. v severových. a juhových. Thajsku a menší počet v Laose. Má niekoľko dialektov, základom spisovného jazyka je dialekt z okolia hlavného mesta Phnom Pénh.

Najstaršie písomné pamiatky v khmérskom jazyku sa datujú do 7. stor. O širokom používaní a prestíži khmérskeho jazyka svedčia monumentálne nápisy zo 7. – 15. stor. v Kambodži, juž. Vietname a v častiach Thajska. V khmérskom jazyku je značne rozvinutý samohláskový systém – 18 samohlások a 13 dvojhlások, spoluhlások je 18. Khmérsky jazyk je síce izolačný typ jazyka, ale má veľký počet derivačných prefixov a infixov, ktoré však nie sú pri tvorbe slov produktívne. Nové slová sa tvoria skladaním.

Khmérsky jazyk značne ovplyvnil okolité jazyky, čo dokazuje veľký počet výpožičiek v thajčine, laoštine, čamčine a i. jazykoch. Khmérsky jazyk zasa hojne preberal slová zo sanskritu (sanskrtu) a z jazyka páli, a to najmä filozofické, administratívne a odborné výrazy. Z európskych jazykov do khmérskej lexiky prenikli najmä slová z francúzštiny, jazyka bývalých kolonizátorov. Khmérsky jazyk sa zapisuje khmérskym písmom, ktoré pochádza z juž. Indie (zaraďuje sa do juhových. vetvy indických písem) a patrí k najstarším v pevninovej juhových. Ázii.

Zverejnené v marci 2017.

Khmérsky jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khmersky-jazyk