Kelsen, Hans

Text hesla

Kelsen, Hans, 11. 10. 1881 Praha – 19. 4. 1973 Berkeley, Kalifornia — rakúsko-americký právnik, právny teoretik a filozof. Pochádzal z pražskej nemeckej židovskej rodiny, ktorá sa 1883 presťahovala do Viedne. R. 1906 ukončil štúdium práva na Viedenskej univerzite, kde 1911 – 29 aj pôsobil; 1919 profesor. Po vzniku Rakúskej republiky 1918 – 21 právny poradca pri úrade štátneho, resp. spolkového kancelára, od 1919 sa významnou mierou podieľal na vypracovaní rakúskej ústavy (prijatá 1920), 1921 – 30 sudca rakúskeho ústavného súdu, vytvoril európsky model ústavného súdu ako najvyššieho ochrancu demokracie a právneho štátu (1921 ho prevzala aj ČSR). R. 1930 z politických príčin odišiel do Nemecka, 1930 – 33 profesor na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Po nástupe Hitlera k moci emigroval do Švajčiarska, kde 1933 – 40 pôsobil v Inštitúte medzinárodných štúdií (Institut de hautes études internationales) v Ženeve, 1936 – 38 súčasne na nemeckej univerzite v Prahe. R. 1940 odišiel pred nacistami do USA, kde spočiatku pôsobil vo viacerých vzdelávacích inštitúciách, od 1945 profesor na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

Jeden z najvýznamnejších právnych vedcov 20. stor. Zaoberal sa ústavným, správnym a medzinárodným právom. Patril do skupiny právnych pozitivistov, zakladateľ právnoteoretického smeru normativizmu (normatívneho pozitivizmu), tzv. rýdzej právnej náuky, ktorej predmetom bolo skúmanie štruktúry formálnych, logických štruktúr právnych noriem, nie ich obsahu. Zasadzoval sa za exaktnosť právnej vedy a jej oddelenie od iných vied (psychológie, sociológie, etiky a politickej teórie) na základe uplatňovania normatívnych metód skúmania práva. Vytvorením teoretického pojmu základná norma (Grundnorm) ako poslednej, najvyššej normy, od ktorej sa odvíja platnosť všetkých noriem daného právneho poriadku, jeho jednota, podstatne prispel k rozvoju učenia o hierarchickej (pyramidálnej) výstavbe právnych noriem v určitom právnom poriadku. Najvýznamnejšie diela: Rakúske štátne právo (Österreichisches Staatsrecht, 1923), Rýdza právna veda (Reine Rechtslehre, 1934), Všeobecná teória štátu a práva (General Theory of Law and State, 1946).

Zverejnené v marci 2017.

Kelsen, Hans [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelsen-hans