katedra

Popis ilustrácie

Pápežská katedra v apside baziliky San Giovanni in Laterano, 1885, Rím

Text hesla

katedra [gr.] —

1. stôl, prípadne vyvýšené miesto v učebni určené pre učiteľa. V období antiky predstavovala katedra rozličné druhy sedadiel (najčastejšie s operadlom; gr. kathedra = kreslo, sedadlo), na ktorých mali právo sedieť významné osoby (filozofi, rétori, úradníci a i.); bola symbolom vyučovania a duchovnej autority;

2. vyvýšené biskupské kreslo v katedrále. Pôvodne kamenné sedadlo umiestnené v strede záveru presbytéria. Neskôr bola katedra umiestňovaná na ľavú (evanjeliovú) stranu presbytéria a po 2. vatikánskom koncile opäť na pôvodné miesto, aby biskup mohol predsedať bohoslužbe;

3. základné organizačné vedecko-pedagogické pracovisko na vysokej škole zaoberajúce sa pedagogickou, vedeckovýskumnou, umeleckou, vývojovou a metodickou činnosťou v určitom odbore v rámci stanovených študijných predmetov a akreditovaných študijných programov podľa zamerania vysokej školy. Členmi katedry sú pedagogickí zamestnanci, ktorých počet určuje dekan fakulty, a prevádzkoví zamestnanci. Vedie ju vedúci katedry, ktorého vymenúva dekan na základe konkurzu alebo výberového konania a ktorý zodpovedá za priebeh výučby a realizáciu študijného programu zabezpečovaného katedrou;

4. v minulosti v niektorých krajinách miesto vysokoškolského profesora.

Zverejnené v marci 2017.

Katedra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katedra