katechéta

Text hesla

katechéta [gr.] — učiteľ kresťanského náboženstva. Na Slovensku môže byť katechétom (gr. katéchétés = vyučujúci, katéchésis = vyučovanie, poučovanie, odtiaľ názov) kňaz alebo laik (pedagogický zamestnanec) s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má podľa vnútorných predpisov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti cirkevné poverenie (kánonická misia) na vyučovanie náboženstva. Pôsobí v oblasti katechézy v školách, vykonáva pastoračnú činnosť v cirkevných spoločenstvách aj v misiách. V ranokresťanskom období boli katechéti učiteľmi katechumenov, vzdelávali sa v katechetických školách, ktoré vznikali v 3. – 4. stor. v Alexandrii, v Caesarei Palestinae (→ Caesarea) a v Antiochii. Vyprofilovali sa v nich významné teologické a filozofické školy: v Alexandrii alexandrijská škola (význam 3), v Antiochii antiochijská škola, v Caesarei Palestinae škola gréckeho filozofa Origena.

Zverejnené v marci 2017.

Katechéta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katecheta