katatónia

Text hesla

katatónia [gr.] — porucha motorických (pohybových) a psychických funkcií, ktorá sa prejavuje buď nadmernou aktivitou (bizarné stereotypné pohyby alebo mimika, grimasovanie), alebo zníženou aktivitou až stuhnutím (→ stupor) v bizarných polohách často aj dlhší čas. Výrazne je narušená komunikácia, časté sú echolálie (opakovanie počutých slov) a verbigerácie (mechanické opakovanie rovnakých slov alebo výrokov). Katatónia sa najčastejšie vyskytuje pri schizofrénii (katatónna schizofrénia), zriedkavejšie pri iných psychických poruchách, afektívnych organicky podmienených poruchách alebo pri poruchách podmienených užívaním psychoaktívnych látok.

Zverejnené v marci 2017.

Katatónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katatonia