katastrálne konanie

Text hesla

katastrálne konanie — proces usporiadania vlastníckych a i. práv k nehnuteľnostiam, ktorého výsledkom je zápis týchto práv do katastra nehnuteľností. Katastrálne konanie uskutočňuje katastrálny odbor príslušného okresného úradu, ktorý zapisuje práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a zmenách údajov katastra, opravuje chyby v katastrálnom operáte a zároveň ho obnovuje. Do katastra nehnuteľností sa tieto skutočnosti zapisujú vkladom vlastníckeho práva, záznamom alebo poznámkou. Každý zo zápisov sa vpisuje do listu vlastníctva.

Zápis formou vkladu má konštitutívne (právotvorné) účinky, pretože spôsobuje vznik, zmenu alebo zánik vlastníckeho práva a i. práv. Možno ho vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného okresného úradu, ktoré je výsledkom osobitného konania o povolení vkladu. Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania v územnom obvode, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Spolu s návrhom na povolenie vkladu sa na katastrálny odbor príslušného okresného úradu doručuje aj zmluva (kúpna, darovacia), resp. dohoda, ktorej platnosť sa overuje. Výsledkom konania o povolení vkladu je rozhodnutie katastrálneho odboru o povolení vkladu (ak sú splnené všetky podmienky vkladu) alebo o jeho zamietnutí, proti ktorému je možné podať odvolanie. Zákon č. 162 z 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) stanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na podanie návrhu na vklad do katastra, na prerušenie alebo na zastavenie katastrálneho konania a určuje, kedy a akým spôsobom je možné vziať návrh späť či odstúpiť od zmluvy.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrálne konanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastralne-konanie