katalyzátorový jed

Text hesla

katalyzátorový jed — chemická látka, ktorá nevratne znižuje alebo úplne potláča účinnosť katalyzátora (→ dezaktivácia katalyzátora). Ireverzibilne sa viaže na aktívne miesta heterogénneho katalyzátora alebo reaguje s homogénnym katalyzátorom za vzniku katalyticky neaktívnych produktov. Typické katalyzátorové jedy platinových a paládiových katalyzátorov sú síra a jej zlúčeniny, ďalej zlúčeniny olova, ortuti alebo kremíka. Napr. hexametyldisiloxán (CH3)3SiOSi(CH3)3 už pri koncentrácii 10 ppm v priebehu niekoľkých minút úplne dezaktivuje platinový katalyzátor. Katalyzátorovým jedom Zieglerových-Nattových katalyzátorov polymerizačných reakcií alkénov je acetylén CH≡CH. V súvislosti s pôsobením katalyzátorových jedov sa niekedy používa termín otrava katalyzátora. V oblasti enzýmovej katalýzy sa katalyzátorovým jedom nazýva ireverzibilný inhibítor (→ inhibítory enzýmov, → inhibícia enzýmov).

Zverejnené v marci 2017.

Katalyzátorový jed [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalyzatorovy-jed