Kaser, Max

Text hesla

Kaser [-zer], Max, 21. 4. 1906 Viedeň – 13. 1. 1997 Ainring, Bavorsko, Nemecko — rakúsky právnik, romanista. R. 1932 – 59 pôsobil na univerzite v Münsteri, 1959 – 71 v Hamburgu, 1971 – 97 v Salzburgu; 1933 profesor.

Najväčší teoretik rímskeho práva 20. stor. v nemecky hovoriacich krajinách. Autor deviatich monografií, napr. Vlastníctvo a držba v staršom rímskom práve (Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht, 1943), dvoch učebníc Rímske dejiny práva (Römische Rechtsgeschichte, 1950) a Rímske súkromné právo (Römisches Privatrecht, 1960; vyšla v 19 vydaniach, preložená do viacerých jazykov) a viacerých vedeckých príspevkov. V rámci monumentálnej viaczväzkovej edície Príručka starovekej vedy (Handbuch der Altertumswissenschaft) bolo vydané Kaserovo dvojdielne syntetické dielo Rímske súkromné právo I, II (Das römische Privatrecht I, II; 1971, 1975) a Rímske súkromné procesné právo (Das römische Zivilprozessrecht, 1966; 2., posmrtné vydanie 1997, prepracované s Karlom Hacklom, *1933). Kaser recenzoval takmer 200 odborných publikácií, spoluredaktor (1954 – 72) vedeckého časopisu Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Člen viacerých vedeckých akadémií, Dr. h. c. viacerých univerzít.

Zverejnené v marci 2017.

Kaser, Max [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaser-max