kasácia

Text hesla

kasácia [lat.] — jeden zo systémov, resp. princípov uplatňovaných v opravnom konaní, podľa ktorého súd vyššieho stupňa (opravný alebo kasačný súd) môže zrušiť napadnuté rozhodnutie prvostupňového súdu po jeho preskúmaní a vrátiť ho na nové konanie a nové rozhodnutie. Kasácia (aj kasačný systém alebo kasačný príncíp) umožňuje opravnému súdu preskúmať pôvodné rozhodnutie z právnej, nie však zo skutkovej stránky a zisťovať, či nedošlo k porušeniu predpisov hmotného alebo procesného práva. Keďže pri kasácii nie je predmetom prieskumnej činnosti skutková stránka veci, na nové skutočnosti a dôkazy sa neprihliada. Skutkovým základom na rozhodovanie kasačného súdu sú iba tie skutočnosti a dôkazy, ktoré už boli uplatnené pred súdom, ktorý pôvodné rozhodnutie vydal. Zmena skutkového stavu a ďalšie dokazovanie sú vylúčené. Prieskumná činnosť opravného súdu je vymedzená v návrhu na začatie opravného konania a súd je viazaný aj dôvodmi uplatnenými v tomto návrhu. Kasačný súd môže pôvodné rozhodnutie iba potvrdiť alebo zrušiť, nemôže ho však zmeniť.

V právnom poriadku Slovenskej republiky sa kasačný systém v civilnom súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku neuplatňuje. V trestnom konaní sa kasácia uplatňuje v kombinácii s apelačným opravným systémom (→ apelácia).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 10. januára 2018.

Kasácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasacia-0