Karolček, Ján

Text hesla

Karolček, Ján, 21. 10. 1912 Jalovec, okres Liptovský Mikuláš – 11. 10. 1995 Bratislava — slovenský lekár a mikrobiológ. R. 1940 – 41 pôsobil ako lekár v nemocnici v Ružomberku, 1941 – 44 v mikrobiologickom oddelení v Štátnom zdravotno-sociálnom ústave v Bratislave, od 1945 v jeho pobočke v Banskej Bystrici (1945 – 49 prednosta pobočky), od 1949 prednosta mikrobiologického oddelenia v Bratislave, 1952 – 78 riaditeľ novozaloženého Ústavu epidemiológie a mikrobiológie (od 1964 Výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie, neskôr Výskumný ústav preventívneho lekárstva a Ústav preventívnej a klinickej medicíny), 1957 – 87 externý vedúci Katedry lekárskej mikrobiológie v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov (neskôr Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, dnes Slovenská zdravotnícka univerzita); 1974 DrSc.

Spoluzakladateľ bakteriológie na Slovensku. Zaoberal sa predovšetkým bakteriologicko-sérologickou diagnostikou črevných infekcií, zaslúžil sa o izoláciu druhov, ktoré sa predtým na Slovensku nevyskytovali, napr. Bacterium dysenteriae Newcastle, Salmonella cholerae suis, Shigella shigae. Zaoberal sa týfusovým bacilonosičstvom, protitýfusovou imunitou a ochranným očkovaním proti brušnému týfusu so zameraním na orálne očkovanie a na výskum metód na hodnotenie imunogénnych vlastností protitýfusových reakcií, neskôr ekológiou, epidemiológiou a biológiou baktérií z čeľadí Vibrionaceae, Enterobacteriaceae a Pseudomonadaceae, ich enterotoxigénnymi vlastnosťami a etiopatogenetickým významom pre človeka. Inicioval výskum druhov s potenciálnou patogenitou (napr. Morganella morganii, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa) na živočíšnych modeloch a bunkových kultúrach; viaceré poznatky boli aplikované v mikrobiologickej, epidemiologickej a klinickej praxi.

Autor a spoluautor monografií Problémy protitýfusovej imunity a ochranného očkovania proti týfusu (Problems of anti-typhoid immunity and protective vaccination against typhoid, 1969) a Špeciálna epidemiológia (1985), zdravotnovýchovných príručiek, napr. O brušnom týfe (1952), Ochranné očkovanie (1953), Brucelóza (1957), ako aj mnohých vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Od 1952 člen Československej. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu, 1955 predseda Československej., 1969 Slovenskej mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti, člen komisií, vedeckých rád a odborných spoločností. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Karolček, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolcek-jan