kargo

Text hesla

kargo [lat. > špan.], aj cargo —

1. dopr., ekon. náklad (zásielka, tovar) prepravovaný akýmkoľvek dopravným prostriedkom z miesta odoslania do miesta určenia s cieľom obchodovať s ním; aj objekt na príjem, skladovanie, triedenie a výdaj prepravovaného tovaru. Podľa spôsobu prepravy sa rozlišuje cestné, lodné, letecké a železničné kargo.

Z vecného hľadiska predstavuje kargo akýkoľvek prepravovaný náklad tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva s určitým objemom a hmotnosťou, s ktorým sa dá bezpečne manipulovať pri nakladaní do dopravného prostriedku, pri upevňovaní v ňom a pri vykladaní z neho a ktorý sa dá prepravovať z miesta na miesto. Môže ísť o tovar kusový, hromadného charakteru (tekutý alebo sypaný), nebezpečný (okrem tovarov vylúčených z prepravy), nadmerných rozmerov a o živé zvieratá.

Z ekonomického hľadiska sa za kargo považujú suroviny, polotovary a hotové výrobky určené na konečnú spotrebu a z hľadiska medzinárodného obchodu tovary zaradené v Štandardnej medzinárodnej obchodnej klasifikácii. Z hľadiska distribúcie je kargo posudzované ako spájanie (konsolidácia) alebo rozdeľovanie (dekonsolidácia) tovarov určených pre jedného alebo pre viacerých odosielateľov, resp. príjemcov. Moderná doprava a logistika používa na prepravu karga systém unifikovaných vonkajších obalov, z ktorých najpoužívanejšou skupinou sú kontajnery. Kargo prepravované najmä v medzinárodnej doprave je zvyčajne poistené dopravným poistením.

V súvislosti s kargom sa používajú aj zložené výrazy, napr. kargo manifest (zoznam nakladaných tovarov bez uvedenia ceny prepravy, ktorý sa nachádza v dopravnom prostriedku alebo v prepravnej jednotke), kargo agent (v službách dopravcu pôsobiaca fyzická alebo právnická osoba zaoberajúca sa akvizičnými, obchodnými i technologickými procesmi smerujúcimi k získaniu a vytvoreniu karga – zásielky, príp. k jeho naloženiu na dopravný prostriedok a k uzatvoreniu zmluvy o preprave veci). Kargo v pôvodnom význame predstavovalo náklad (zásielku, tovar) zverený lodiarovi s cieľom prepraviť ho z miesta odoslania do miesta určenia z dôvodu obchodovania s ním, v súčasnosti sa prenesene v nákladnej lodnej doprave termínom kargo označuje náklad lode (celková hmotnosť nákladu lode);

2. v poisťovníctve druh dopravného poistenia poisťujúceho prepravovaný tovar;

3. → tovarové nádražie.

Zverejnené v marci 2017.

Kargo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kargo