karbonizácia uhlia

Text hesla

karbonizácia uhliachem. premena uhlia na tuhé, kvapalné a plynné produkty jeho zahrievaním na vysokú teplotu bez prístupu vzduchu. Stupeň termochemickej premeny uhlia a zloženie produktov závisia od teploty, trvania procesu, druhu uhlia a ďalších parametrov. Pri vysokoteplotnej karbonizácii uhlia, ktorá prebieha pri teplote 900 – 1 100 °C, sa spracúva výhradne kvalitné čierne uhlie. Hlavným produktom je koks potrebný na výrobu železa, ďalšími produktmi sú koksárenský decht a surový koksárenský plyn (→ koksovanie). Pri nízkoteplotnej karbonizácii uhlia, ktorá prebieha pri teplote 600 – 800 °C, je najčastejšie surovinou hnedé uhlie. Hlavným produktom je hnedouhoľný decht, tuhým produktom polokoks, ďalšími produktmi karbonizačný plyn a fenolová voda. Hnedouhoľný decht môže byť surovinou v chemickom priemysle, obsahuje najmä alkány a fenoly, v menšom množstve aromatické uhľovodíky, hnedouhoľný polokoks nie je vhodný na výrobu železa, spracúva sa priemyselne (napr. splyňovaním). Karbonizačný plyn sa používa ako palivo na ďalšiu karbonizáciu, jeho výhrevnosť je však nízka (okrem spáliteľných plynov vodíka, metánu a oxidu uhoľnatého obsahuje viac ako 60 % dusíka a oxidu uhličitého). Nízkoteplotná karbonizácia uhlia nemá v súčasnosti veľký význam, pretože je ekonomicky výhodnejšie získavať organické látky z ropy.

Zverejnené v marci 2017.

Karbonizácia uhlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbonizacia-uhlia