karanténne škodlivé organizmy

Text hesla

karanténne škodlivé organizmy — škodlivé organizmy (rastlinné alebo živočíšne organizmy alebo choroboplodné činitele, ktoré pre rastliny alebo rastlinné produkty sú alebo môžu byť škodlivé), ktoré v príslušnej krajine zatiaľ nie sú prítomné, alebo ak sú prítomné, nie sú veľmi rozšírené a sú pod kontrolou, ale v prípade rozšírenia by mohli mať negatívny vplyv na ekonomiku krajiny. Karanténne škodlivé organizmy môžu byť do novej oblasti zavlečené pri doprave (dopravnými prostriedkami alebo osobami), najčastejšie však dovážanými osivami, sadivom, vrúbľami, sadenicami, ako aj nespracovaným rastlinným materiálom a surovinami rastlinného pôvodu. Prenikaniu a šíreniu karanténnych škodlivých organizmov na území štátu alebo z iných štátov zabraňujú úradné orgány vnútornej a vonkajšej karantény.

Vnútorná karanténa je súbor opatrení zabraňujúcich ďalšiemu šíreniu karanténnych škodlivých organizmov, ktoré už prenikli, prípadne sa udomácnili v niektorých oblastiach štátu; ich cieľom je karanténne škodlivé organizmy úplne zničiť alebo obmedziť ich škodlivosť na najmenšiu možnú mieru. Vonkajšia karanténa je súbor opatrení na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu karanténnych škodlivých organizmov pri dovoze, prevoze a vývoze rastlín a rastlinných produktov, ktoré môžu byť nositeľmi karanténnych škodlivých organizmov. Dovoz, prevoz a vývoz možno uskutočniť iba po predložení úradného dokladu osvedčujúceho ich zdravotný stav a pôvod (fytocertifikát; pri vývoze ho vydáva kontrolný ústav, pri dovoze alebo prevoze orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu alebo vývozu) okrem dovozu a prevozu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov určených výhradne na osobnú spotrebu.

Zverejnené v marci 2017.

Karanténne škodlivé organizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karantenne-skodlive-organizmy