karanténne opatrenia

Text hesla

karanténne opatrenia — protiepidemické opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu infekcie (nákazy). Zahŕňajú súbor organizačných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z nákazy s okolím a určujú sledovanie a vyšetrovanie jej zdravotného stavu. Karanténnymi opatreniami sú zvýšený zdravotný dozor, zdravotný dohľad a karanténa. Pri zvýšenom zdravotnom dozore sa osobe podozrivej z nákazy nariadi lekárske vyšetrenie a sledovanie jej zdravotného stavu, dočasný zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností, zákaz činností, pri vykonávaní ktorých by sa nákaza mohla šíriť (napr. u kuchárov pri črevných infekciách zákaz manipulácie s potravinami), a úprava pracovných podmienok na pracovisku, pri lekárskom dohľade pravidelná kontrola zdravotného stavu (termíny a druh vyšetrení určujú regionálny úrad verejného zdravotníctva a lekár), pri karanténe izolácia, ktorú možno v závislosti od klinickej a epidemiologickej závažnosti nákazy vykonávať v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí. Karanténne opatrenia nariaďuje orgán verejného zdravotníctva alebo podľa jeho pokynov ošetrujúci lekár osobám, ktoré boli vystavené infekcii, a trvajú počas maximálnej inkubačnej doby príslušného ochorenia od posledného styku s chorým.

Zverejnené v marci 2017.

Karanténne opatrenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karantenne-opatrenia