Kapellerová, Alica

Text hesla

Kapellerová, Alica, 21. 10. 1933 Košice – 24. 1. 2014 Bratislava — slovenská lekárka, pediatrička, manželka Karola Kapellera. R. 1958 – 2008 pôsobila na II. detskej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1991 – 99 jej prednostka); 1989 DrSc., 1990 profesorka. Zaoberala sa príčinami, priebehom a prognózou recidivujúcich a chronických chorôb dýchacieho systému, najmä mykoplazmovými a pneumokokovými infekciami, faktormi lokálnej obrany dýchacieho systému, ako aj liečebno-preventívnou činnosťou zameranou okrem pediatrickej problematiky aj na priebeh a prognózu akútnych zápalov pľúc u detí a na diagnostiku a liečbu opakovaných a chronických chorôb dýchacieho systému. Od 1960 členka Slovenskej lekárskej spoločnosti (1990 – 91 členka predsedníctva) a Slovenskej pediatrickej spoločnosti (1977 – 86 vedecká sekretárka, 1989 – 94 podpredsedníčka), členka viacerých medzinárodných odborných spoločností. Autorka a spoluautorka 9 knižných prác, napr. Choroby dýchacích orgánov u detí (1981), Funkčné vyšetrenie dýchacích orgánov detí v prvých rokoch života (1986), Zápaly pľúc u detí (2004), 3 vysokoškolských učebníc, napr. Pediatria (2010), ako aj vyše 180 článkov publikovaných v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Nositeľka Radu Ľudovíta Štúra II. triedy (2010), ako aj viacerých domácich a zahraničných ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kapellerová, Alica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapellerova-alica