Kapeller, Karol

Text hesla

Kapeller, Karol, 12. 11. 1926 Chtelnica, okres Piešťany — slovenský lekár, anatóm a histológ, manžel Alice Kapellerovej. Pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1953 – 80 v Anatomickom ústave, 1980 – 95 v Ústave histológie a embryológie, 1980 – 90 jeho prednosta, 1967 – 80 vedúci Vedeckého strediska elektrónovej mikroskopie, 1968 – 76 prodekan), súčasne 1968 – 2013 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave; 1973 DrSc. a profesor, 2006 emeritný profesor Lekárskej fakulty UK.

Zaoberal sa makroskopickým, svetelnomikroskopickým a elektrónovomikroskopickým výskumom autonómneho nervového systému spojeným s mikrochemickým a farmakologickým pozorovaním v zdravom i v pokusne zmenenom dynamickom systéme (zastavenie axónového prúdenia jedným a dvojitým podviazaním periférneho autonómneho nervu). Dosiahol svetovú prioritu vo výskume tvorby, hromadenia a transportu noradrenalínu v sympatikových nervových vláknach (1967). Od 1953 člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, 1953 – 93 Československej anatomickej spoločnosti, čestný člen viacerých medzinárodných anatomických spoločností, editor a člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Zeitschrift für mikroskopische anatomische Forschung. Autor a spoluautor 7 knižných diel, napr. Štruktúra autonómneho nervového vlákna (1977), Cytomorfológia (1990), Embryológia človeka (1991), Embryologický atlas – Atlas of Embryology (1996), 192 článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch, autor 7 básnických zbierok, napr. V rodisku láska zrodená (2000), Žiť je krásne (2008) a Lov dobrých slov (2011). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kapeller, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapeller-karol