Kafka, Jozef

Text hesla

Kafka, Jozef, 16. 12. 1934 Kalnište, okres Svidník — slovenský lekár, psychiater. Od 1959 pôsobil na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ (1987 – 2004 prednosta kliniky, 1982 – 90 prvý prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ), od 2004 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša a od 2006 v Dennom centre duševného zdravia v Košiciach, od 2006 externý pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku; 1984 DrSc., 1985 profesor.

Zaoberal sa otázkami psychopatológie (poruchami osobnosti a rozvinutým vedomím), ako aj problematikou indivídua a násilia. Zaslúžil sa o budovanie a rozvoj liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti psychiatrie najmä na východnom Slovensku. R. 1985 – 86 spolupredseda Československej psychiatrickej spoločnosti J. E. Purkyňu, 1980 – 90 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu. Člen viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností, redakčných rád zahraničných odborných časopisov, 1993 – 2009 redakčnej rady časopisu Psychiatria. Autor okolo 180 vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí, 5 monografií, napr. Hypochondrický syndróm (1976), K štúdiu neuróz (1989) a Psychopatia. Špecifické a zmiešané poruchy osobnosti (1995), autor a spoluautor vysokoškolských učebníc a učebných textov, napr. Psychiatria (1993), Psychiatrické diagnostické zošity 1, 2 (1990), Súdna psychiatria pre právnikov (2002), Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo (2004). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kafka, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafka-jozef