Jedlička, Ladislav

Text hesla

Jedlička, Ladislav, 5. 3. 1939 Gôtovany, okres Liptovský Mikuláš — slovenský zoológ a ekológ. Od 1961 pôsobí na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1990 – 97 vedúci katedry); 1998 DrSc., 2000 profesor. Zaoberá sa entomológiou, najmä hematofágnymi parazitickými dvojkrídlovcami z čeľade muškovité (Simuliidae), pričom podrobne zmapoval areál ich rozšírenia na území Slovenska a Mongolska (1976 – 80 pôsobil ako československý expert v Mongolsku), ich vývinové cykly, štruktúru biocenóz, zoogeografiu, taxonómiu a význam pre bioindikáciu v ekologickom členení vodných tokov. Venuje sa aj parazitológii, biometrii, zavádzaniu matematických metód do biológie, biologickej štatistike, programovaniu, aplikovanej matematike a molekulárnej taxonómii. Podieľal sa na vypracovaní koncepcie a materiálov Databanky fauny Slovenska. Člen viacerých odborných asociácií a združení (1973 – 80 vedecký tajomník Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, 1980 – 88 predseda jej Faunistickej sekcie, 1992 – 99 predseda spoločnosti, 1973 – 80 člen Vedeckého poradného zboru pre program kontroly onchocerkózy v povodí Volty Svetovej zdravotníckej organizácie, od 1994 člen Stáleho výboru Medzinárodnej spoločnosti pre entomofaunistiku strednej Európy). Člen redakčných rád viacerých domácich, zahraničných a medzinárodných časopisov. Autor a spoluautor viac ako 140 vedeckých prác, 11 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 7 monografií. Hlavné dielo: Fauna a ekológia muškovitých Slovenska (Diptera: Simuliidae) (1997). Nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Jedlička, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jedlicka-ladislav