javisko

Popis ilustrácie

Javisko Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, rez budovou Opery: 1 – hlavné javisko; 2 – predscéna (proscénium); 3 – kontraportál; 4 – portál; 5 – orchestrisko; 6 – zadné javisko; 7 – povrazisko; 8 – podjaviskový priestor (prepadlisko); 9 – sklad dekorácií; 10 – hľadisko

Text hesla

javisko, fr. scène, angl. stage, nem. Bühne — priestor, v ktorom sa pred divákmi sediacimi v hľadisku odohráva divadelné predstavenie alebo iná umelecká produkcia; časť divadelného priestoru.

Tvar javiska a jeho začlenenie do divadelného priestoru sa historicky vyvíjali od obdobia antiky (→ grécke antické divadlo, → rímske divadlo) cez stredovek (pódium ohraničené závesmi, simultánne javisko, mansionové javisko; → stredoveké divadlo) až po javisko umiestnené od 16. stor. v špecializovanej sále alebo budove (pódiové javisko, alžbetínske javisko, portálové javisko).

Javisko môže mať tvar obdĺžnika, štvorca, polkruhu alebo kruhu (v závislosti od typu divadelného priestoru). Javiskový priestor v divadelnej budove s tradičnými portálovým javiskami (portálové, tzv. kukátkové divadlo) sa zvyčajne skladá z hlavného javiska (→ scéna) a z pomocných javísk (postranné, resp. bočné javisko, a zadné javisko), z predscény (→ proscénium, nachádza sa pred portálmi), podjaviskového priestoru (→ prepadlisko) a priestoru nad javiskom (povraziska), ktoré sú vybavené príslušnou javiskovou technikou (javisková točňa, javiskové ťahy, javiskové stoly, reflektory a i.; → divadelná technika).

Hlavné javisko je hracím priestorom (plochou), ktorý vidia diváci, je vymedzený scénickou výpravou a uzatvárať ho môže opona. Súčasťou hlavného javiska môže byť orchestrisko (spravidla pred javiskom, jeho prekrytím môže vzniknúť proscénium, ktoré umožňuje preniesť divadelné dianie bližšie k divákovi). Predel medzi javiskom a hľadiskom tvorila od 17. stor. rampa (slúžila na umiestnenie vtedajšieho javiskového osvetlenia, dnes len symbolické označenie predelu). Pomocné javiská slúžia na odkladanie scénickej výpravy a jej prípravu na predstavenie. Portály (bočné pevné alebo pohyblivé portálové veže) a kontraportál (portálový most nad javiskom) pomáhajú zakrývať manipulačné časti javiskového priestoru pred divákmi.

Javiskový priestor môže byť aj nepevný a premenlivý, a to vtedy, keď sa tvorcovia divadelnej inscenácie (či iného typu produkcie) rozhodnú meniť spôsob kontaktu hercov s divákmi na interaktívny a časť hracieho priestoru rôznym spôsobom vysúvajú do priestoru hľadiska (aj viackrát počas predstavenia). Divadelné inscenácie odohrávajúce sa v exteriéroch majú niekedy pohyblivé javisko (pouličné divadlo, inscenácia spätá s určitým miestom – site specific performance, ap.).

Zverejnené v novembri 2013.

Javisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javisko-0