izoelektrická precipitácia

Text hesla

izoelektrická precipitácia — zrážanie (precipitácia) proteínov z roztoku v dôsledku zníženia ich rozpustnosti pri dosiahnutí hodnoty pH rovnajúcej sa hodnote ich izoelektrických bodov. Pri väčšej, resp. menšej hodnote pH, než je hodnota ich izoelektrických bodov, prevláda na povrchu proteínov záporný, resp. kladný náboj, čo vedie k ich vzájomnému odpudzovaniu. V izoelektrickom bode je celkový náboj molekuly proteínu nulový, preto začínajú prevládať disperzné sily vedúce k agregácii a precipitácii proteínov. Izoelektrická precipitácia je niekedy neželaným sprievodným javom pri izoelektrickej fokusácii, čomu sa dá predísť napr. znížením množstva vzorky alebo zvýšením koncentrácie tlmivých roztokov vytvárajúcich gradient pH.

Zverejnené v novembri 2013.

Izoelektrická precipitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoelektricka-precipitacia