Ius regale montanorum

Text hesla

Ius regale montanorum [jús régá- -tánó-; lat.], Právo banského regálu — kráľovský banský zákonník vypracovaný 1300 – 05 na príkaz kráľa Václava II. (pod názvom Constitutiones iuris metallici Wenceslai regis Boemiae) pre české mesto Kutná Hora (aj kutnohorské banské právo). Súvisel s využívaním nerastného bohatstva, najmä striebra. Autorom Ius regale montanorum bol taliansky právnik Gotius Urbivetanus (Gozzius, aj Gozzo z Orvieta), ktorý pri kodifikácii uplatnil nielen staršie domáce banské právo (najmä jihlavské, spísané v polovici 13. stor.), ale výrazne vychádzal aj z rímskych právnych tradícií. Zákonník pozostával zo štyroch kníh, z ktorých prvá sa zaoberala osobami pracujúcimi v baníctve, druhá banským majetkom, právom strieborných baní, meraním a druhmi baní a štôlní, tretia udeľovaním baní a štvrtá banským súdnym poriadkom. V súvislosti s novými ekonomickými vzťahmi, ktoré sa vytvárali pri banskom podnikaní, Ius regale montanorum zaviedol niektoré dovtedy neznáme sociálne istoty (napr. 6-hodinový pevný pracovný čas, pravidelná výplata mzdy ap.). Ius regale montanorum ovplyvnil vývoj banského práva v celej strednej Európe. Pôvodne bol napísaný po latinsky, preložený bol do češtiny, v 15. stor. do nemčiny a v 16. stor. do španielčiny.

Zverejnené v novembri 2013.

Ius regale montanorum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ius-regale-montanorum