Ipeľ

Popis ilustrácie

Povodie rieky Ipeľ

Text hesla

Ipeľ, maď. Ipoly — rieka v južnej časti Slovenska, na strednom a dolnom toku hraničná rieka s Maďarskom, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 232,5 km (z toho 140 km tvorí hranicu), rozloha povodia 5 151 km2 (z toho na Slovensku 3 649 km2), priemerný ročný prietok v ústí 21 m3/s.

Pramení vo Veporských vrchoch Slovenského rudohoria vo výške okolo 1 050 m n. m., tečie juhovýchodným až južným smerom, približne pri ústí prítoku Suchá vstupuje do rozsiahlej aluviálnej nivy, odtiaľ smeruje na západ a juhozápad, pri výstupe z Ipeľskej kotliny sa stáča na juh, do Dunaja ústi vo výške 110 m n. m. medzi slovenskou obcou Chľaba a maďarským mestom Szob. Väčšie prítoky priberá len zo slovenského územia: Tuhársky potok, Tisovník, Krtíš, Krupinica, Štiavnica (pravostranné), Suchá (ľavostranný).

Koryto Ipľa je na slovenskej strane regulované a miestami ohrádzované. Mestá na Ipli: Poltár, Šahy (Slovensko), Balassagyarmat, Szob (Maďarsko). Z iniciatívy ochranárov krajiny z obidvoch štátov bola v roku 1992 založená Ipeľská únia, občianske združenie zaoberajúce sa ochranou prírody a kultúrnych hodnôt v povodí Ipľa.

Zverejnené v novembri 2013.

Ipeľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipel-0