inštrukcia

Text hesla

inštrukcia [lat.] — slovný alebo názorný pokyn (predpis, smernica, návod, poučenie) na správne riešenie úlohy alebo problému, prípadne na vykonávanie určitej činnosti;

inform. angl. instruction — postupnosť symbolov, ktorá predpisuje procesoru počítača vykonať elementárnu činnosť (jeden krok). Inštrukcia má obyčajne dve časti: adresovú časť obsahujúcu adresy operandov a adresu na uloženie výsledku operácie a operačnú časť určujúcu typ elementárnej operácie. Strojovými inštrukciami, ktoré sú zapísané v tzv. strojovom jazyku, sa riadi procesor a musia byť zrozumiteľné dekodéru jeho inštrukcií. Typickými sú napr. inštrukcie prenosu údajov medzi procesorom a operačnou pamäťou, inštrukcie pre aritmetické a logické operácie a inštrukcie riadenia toku programu (napr. inštrukcia skoku). Postupnosť za sebou idúcich inštrukcií vytvára program (uložený v operačnej pamäti počítača) vykonávaný procesorom.

Zverejnené v novembri 2013.

Inštrukcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/instrukcia