inhibítory enzýmov

Text hesla

inhibítory enzýmov — látky (alebo faktory) negatívne ovplyvňujúce aktivitu enzýmov (→ inhibícia enzýmov). Je známych viacero druhov inhibítorov enzýmov, napr. ireverzibilné, reverzibilné, kompetitívne a nekompetitívne. Mnohé prirodzené inhibítory enzýmov sú zapojené do regulácie metabolizmu. Medzi inhibítory enzýmov patria napr. prírodné jedy rastlín a živočíchov, niektoré neurotoxíny, insekticídy, herbicídy a liečivá. K liečivám, ktoré inhibujú reakcie katalyzované enzýmami, patria napr. ACE inhibítory a MAO inhibítory.

ACE inhibítory (angl. Inhibitors of Angiotensin-Converting Enzyme, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín) sú liečivá, ktoré zasahujú do renínovo-angiotenzínovo-aldosterónového systému. Patria medzi antihypertenzíva. Svojou štruktúrou sú podobné angiotenzínu I, ktorý je substrátom enzýmu. ACE inhibítory sa viažu na aktívne miesto enzýmu (kompetitívna inhibícia) a inhibujú premenu neúčinného angiotenzínu I na silno vazokonstrikčne pôsobiaci angiotenzín II; následne nastáva periférna vazodilatácia, zníženie sekrécie aldosterónu a pokles krvného tlaku. Patria sem napr. kaptopril a enalapril (prekurzor enalaprilátu). ACE inhibítory však môžu vyvolať aj nežiaduce účinky (napr. závraty, suchý kašeľ a zníženú funkciu obličiek), v tom prípade sa musí liečba prerušiť. V súčasnosti existuje veľké množstvo ACE inhibítorov s podobnými účinkami.

MAO inhibítory (angl. Monoamine Oxidase Inhibitors, inhibítory monoaminooxidázy) zahŕňajú liečivá blokujúce obidva subtypy monoaminooxidázy. Patria medzi antidepresíva, tymoeretiká. Inhibíciou monoaminooxidázy zvyšujú množstvo noradrenalínu, dopamínu a sérotonínu v centrálnom nervovom systéme. Pôsobia rýchlejšie ako tricyklické antidepresíva, majú však viac nežiaducich účinkov, napr. interagujú s inými liekmi alebo so zložkami potravy, ktoré obsahujú biogénny amín tyramín (napr. syry a fazuľa), preto pri ich užívaní je potrebné upraviť diétu, v opačnom prípade môže nastať závažná hypertenzia. Zvyčajne sa predpisujú len v prípade, ak u pacienta nedôjde k zlepšeniu stavu po podávaní tricyklických antidepresív a selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (angl. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs). Vo výnimočných prípadoch sa ako antidepresívum používa tranylcypromín, ktorý kovalentnou väzbou blokuje obidva subtypy monoaminooxidázy: MAOA a MAOB. Reverzibilným inhibítorom MAOA je napr. antidepresívum moklobemid, ireverzibilným a selektívnym inhibítorom MAOB receptorov napr. selegilín, ktorý zvyšuje koncentráciu dopamínu a využíva sa pri liečbe Parkinsonovej choroby.

Zverejnené v novembri 2013.

Inhibítory enzýmov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inhibitory-enzymov