hyperrealizmus

Text hesla

hyperrealizmus [gr. + lat.], aj fotorealizmus, radikálny realizmus, superrealizmus — vo výtvarnom umení umelecký smer usilujúci sa o vytváranie ilúzie reality (→ iluzionizmus). Vznikol v 2. pol. 60. rokov 20. stor. v USA. Uplatnil sa najmä v maliarstve, grafike a sochárstve, vychádzal z pop-artu. Charakterizuje ho realistické zobrazenie skutočnosti bez subjektívnej interpretácie umelcom a zreteľného maliarskeho rukopisu. Zobrazenia nevychádzajú z videnej skutočnosti, ale z jej (zväčša fotografickej) reprodukcie. Témami hyperrealizmu sú všedné, civilistické, niekedy neobvyklé výseky reality a detaily v naddimenzovanom meradle. Hyperrealistickí sochári často pracovali aj s odliatkami ľudských tiel a predmetov. Najvýznamnejšími predstaviteľmi hyperrealizmu sú americký maliari Ch. Close, Robert Cottingham (*1935), Don Eddy (*1944), R. Estes a R. L. Goings, v sochárstve vynikli D. Hanson a John De Andrea (*1941). Na Slovensku pracujú s prostriedkami blízkymi hyperrealizmu najmä J. Filo a V. Rónaiová, ktorých tvorbe však chýbajú neosobné prístupy amerických autorov, a M. Krén, ktorý programovo skúma hranice iluzívnosti.

Popis ilustrácie

Veronika Rónaiová: Portrét s kúpeľňou, 1979, Slovenská národná galéria

Text hesla

hyperrealizmus [gr. + lat.], aj fotorealizmus, radikálny realizmus, superrealizmus — vo výtvarnom umení umelecký smer usilujúci sa o vytváranie ilúzie reality (→ iluzionizmus). Vznikol v 2. pol. 60. rokov 20. stor. v USA. Uplatnil sa najmä v maliarstve, grafike a sochárstve, vychádzal z pop-artu. Charakterizuje ho realistické zobrazenie skutočnosti bez subjektívnej interpretácie umelcom a zreteľného maliarskeho rukopisu. Zobrazenia nevychádzajú z videnej skutočnosti, ale z jej (zväčša fotografickej) reprodukcie. Témami hyperrealizmu sú všedné, civilistické, niekedy neobvyklé výseky reality a detaily v naddimenzovanom meradle. Hyperrealistickí sochári často pracovali aj s odliatkami ľudských tiel a predmetov. Najvýznamnejšími predstaviteľmi hyperrealizmu sú americký maliari Ch. Close, Robert Cottingham (*1935), Don Eddy (*1944), R. Estes a R. L. Goings, v sochárstve vynikli D. Hanson a John De Andrea (*1941). Na Slovensku pracujú s prostriedkami blízkymi hyperrealizmu najmä J. Filo a V. Rónaiová, ktorých tvorbe však chýbajú neosobné prístupy amerických autorov, a M. Krén, ktorý programovo skúma hranice iluzívnosti.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hyperrealizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperrealizmus