hrasť

Text hesla

hrasť, aj hrast — morfoštruktúra, tektonická forma georeliéfu utváraná vertikálnymi posunmi krýh zemskej kôry pozdĺž zlomov. Najvyššia kryha hrasti je v jej centrálnej časti, ďalšie kryhy stupňovito klesajú smerom k jej okrajom a sú vzájomne oddelené zlomovými svahmi. Podľa vzniku sa hrasti delia na automorfné (utvorené prešmykmi blokov, pričom najviac sa dvíha centrálna kryha) a xenomorfné (utvorené poklesom krýh, pričom najmenej poklesáva centrálna kryha). Hrasti sa utvárajú vplyvom tektonického napätia najmä v starších, konsolidovaných pohoriach (napr. Krušné hory a Krkonoše v Českom masíve), hrasťami je však aj väčšina pohorí Vnútorných Západných Karpát (napr. Malé Karpaty, Pohronský Inovec, Tatry).

Opakom hrasti je priekopová prepadlina.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrast