hraboš

Text hesla

hraboš — slovenský názov rodov Microtus, Alticola, Dinaromys, Eothenomys, Hyperacrius a Chionomys z triedy cicavce (Mammalia), rad hlodavce (Rodentia), čeľaď hrabošovité (Arvicolidae). Drobné cicavce prispôsobené na podzemný život v norách. Majú hustú srsť, drobné oči aj uši a krátke nohy. Vyskytujú sa najmä v paleoarktise a v neoarktickej oblasti. Na území Slovenska sa vyskytujú menej početné až vzácne druhy hraboš snežný (Chionomys nivalis), hraboš močiarny (Microtus agrestris) a hraboš severský (Microtus oeconomus), ktoré sú viazané na špecifické typy biotopov, a veľmi rozšírený druh hraboš poľný (Microtus arvalis), ktorý je mimoriadne plodný, pri premnožení (každé 3 – 4 roky) spôsobuje značné škody na poľnohospodárskych kultúrach, je prenášačom vyše 20 druhov ochorení a pre vysokú početnosť dôležitou potravou mnohých predátorov.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. januára 2019.

Hraboš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrabos