hospodárske plodiny

Text hesla

hospodárske plodiny — rastliny rôznych čeľadí pestované v poľnohospodárstve. Podľa charakteru pestovania ich možno rozdeliť na poľné (obilniny, okopaniny, strukoviny, olejniny, technické plodiny a i.), záhradné (zelenina, vinič hroznorodý), ovocné (jadroviny, kôstkoviny a i.) a lesné (ihličnaté, listnaté), prípadne na trváce a dočasné (trváce trávne porasty, lúky, pasienky a i.).

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárske plodiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarske-plodiny