hnojivá

Text hesla

hnojivá — anorganické alebo organické látky, ktoré sú zdrojom živín (dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík a i.) pre rastliny alebo svojimi fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vlastnosťami umožňujú zlepšiť ich výživu, alebo pôsobia priamo alebo nepriamo na rast a vývin rastlín, úrodu a jej kvalitu, ako aj na úrodnosť pôdy. Rozdeľujú sa na priame (obsahujú priamo živiny) a nepriame (neobsahujú živiny, ale po dodaní do pôdy zlepšujú podmienky na priebeh mnohých biochemických procesov v pôde, napr. bakteriálne látky a látky upravujúce pôdnu reakciu). Priame hnojivá sa podľa pôvodu delia na organické hnojivá (hospodárske), ktoré sa získavajú v poľnohospodárskom podniku ako vedľajší produkt živočíšnej a čiastočne aj rastlinnej výroby, napr. maštaľný hnoj, močovka, hnojovica, komposty, rastliny určené na zelené hnojenie, a na priemyselné hnojivá (minerálne), ktoré sa vyrábajú v chemických podnikoch a poľnohospodársky podnik ich nakupuje. Živiny, ktoré rastlina z pôdy odčerpá, sa musia doplniť hnojením.

Zverejnené v apríli 2010.

Hnojivá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnojiva