hlasovanie

Text hesla

hlasovanie — spôsob vyjadrenia názoru jednotlivcov (členov akéhokoľvek verejného alebo súkromného spoločenstva) pri prijímaní rozhodnutí s cieľom zistiť väčšinovú vôľu. Uskutočňuje sa najmä pri voľbe (alebo odvolávaní) predstaviteľov a orgánov spoločenstva (→ voľby). Hlasovanie verejného spoločenstva, ktorým sú napr. občania Európskej únie, občania štátu alebo obyvatelia obce či vyššieho územného celku, sa uskutočňuje na základe volebného práva občanov a obyvateľstva, ktoré je v demokraciách všeobecné, slobodné, rovné a priame. Hlasovanie spojené s voľbami zástupcov občanov do zastupiteľských orgánov únie, štátu a obcí alebo monokratických orgánov (prezident, starosta) sa musí vykonávať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom. Občania Slovenskej republiky okrem voľby svojich zástupcov do zastupiteľských orgánov majú právo hlasovať v prvom, príp. druhom kole prezidentských volieb a ďalej v ľudovom hlasovaní (→ referendum), ktorým sa rozhoduje o odvolaní prezidenta z funkcie pred skončením jeho volebného obdobia, o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku, prípadne o iných otázkach verejného záujmu (s výnimkou ľudských práv, daní, poplatkov a štátneho rozpočtu). Okrem celoštátneho hlasovania vo všeobecných voľbách, voľbách do orgánov územnej samosprávy ap. sa hlasovanie uskutočňuje najmä v rámci orgánov verejnej moci. Hlasovanie je súčasťou rozhodovacích procesov výlučne v kolegiátnych orgánoch (tvorených minimálne troma osobami), ktorými sú najmä zastupiteľské orgány únie, štátu, obcí a vyšších územných celkov. Hlasovaním sa rozhoduje aj v kolegiátnych orgánoch s výkonnou právomocou a pri výkone súdnictva. Vláda rozhoduje hlasovaním o návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o návrhu štátneho rozpočtu ap. Hlasovaním sa rozhoduje aj v súkromných spoločenstvách, akými sú najmä spolky (občianske združenia) alebo obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Podľa spôsobu vykonania hlasovania sa rozlišuje verejné (napr. zdvihnutím ruky, verbálnym vyslovením súhlasu alebo nesúhlasu) a tajné hlasovanie (používa sa pri voľbe kandidátov na obsadenie verejných funkcií alebo funkcií v spoločnostiach podľa súkromného práva; → hlasovací lístok). Pri tajnom i verejnom hlasovaní je možnosť hlasovať za predložený návrh, proti návrhu alebo sa zdržať hlasovania. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených osôb alebo kvalifikovaná väčšina (napr. dvojtretinová alebo trojpätinová). V riadiacich orgánoch niektorých verejnoprávnych alebo súkromných medzinárodných a národných právnických osôb si prijatie platného a záväzného uznesenia vyžaduje hlasy všetkých členov tohto orgánu. Hlasovanie proti návrhu uznesenia aj jedným členom riadiaceho orgánu v tomto prípade znamená vetovanie návrhu (→ veto), ktorý v dôsledku tejto skutočnosti nemôže nadobudnúť platnosť a záväznosť. Hlasovanie je spravidla právom, ale výnimočne môže byť aj povinnosťou (napr. volebné právo v niektorých krajinách je povinné).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 21. marca 2018.

Hlasovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlasovanie