hľadisko

Text hesla

hľadisko, hľadiskový priestor — miesto, priestor pre divákov; div. časť divadelného priestoru určená pre divákov, ktorí z neho sledujú dianie na javisku (javiskovom priestore). V závislosti od typu divadelného priestoru a zvoleného inscenačného riešenia je hranica medzi hľadiskom a javiskom pevná alebo pohyblivá. V závislosti od inscenačnej koncepcie sa však môže meniť i pevne určená hranica, keď sa stanovuje významovo (reformy divadla 20. stor.). Príkladom pohyblivého hľadiska je napr. typ pochôdzkového divadla, interaktívna divadelná forma, pri ktorej dochádza k neustálej premene javiskového priestoru na hľadiskový a naopak. Z historického pohľadu hľadisko prekonalo viacero zmien, menil sa jeho tvar (polkruh, kruh, obdĺžnik ap.), členenie (prízemie – parter, lóže, balkóny, galérie) a sklon (rovná alebo šikmá podlaha). Zmeny boli podmienené snahou o lepšiu viditeľnosť diania na javisku alebo sociálne, spoločensky alebo ekonomicky (grécke hľadisko amfiteátrového typu vyjadrovalo demokraciu, rímske hľadisko sociálnu diferenciáciu – sedadlá najbližšie k javisku boli určené predstaviteľom najvyšších spoločenských vrstiev; v stredoveku počas mystérií sedeli v popredí predstavitelia cirkvi, potom šľachta, cechy, tovariši a vzadu obyčajní ľudia).

Zverejnené v apríli 2010.

Hľadisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hladisko