HLA komplex

Text hesla

HLA komplex — komplex (súbor) génov, ktoré sa nachádzajú na krátkom ramene 6. chromozómu a kódujú histokompatibilné antigény človeka. Tieto gény sú združené do niekoľkých oblastí a podoblastí a ich produkty predstavujú HLA antigény I. triedy (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F, HLA-G) alebo II. triedy (HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, HLA-DM, HLA-DO). Medzi lokusmi kódujúcimi HLA antigény I. a II. triedy sa nachádzajú gény kódujúce niektoré zložky komplementu, niektoré proteíny teplotného šoku, cytokíny a ďalšie proteíny (viac ako 40), ktoré sa niekedy označujú ako HLA antigény III. triedy, aj keď sa na histokompatibilite bezprostredne nepodieľajú. Molekuly HLA antigénov I. triedy sa nachádzajú na povrchu všetkých jadrových buniek, molekuly HLA II. triedy na povrchu buniek prezentujúcich antigén, prípadne iných buniek, ale len po ich aktivácii. HLA antigény zodpovedajú za biologickú jedinečnosť každého jedinca v rámci populácie, majú zásadný význam pri regulácii imunitných odpovedí a pri rozlišovaní vlastných, nevlastných (cudzích) alebo odcudzených antigénov.

Zverejnené v apríli 2010.

HLA komplex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hla-komplex