herec

Text hesla

herec — tvorivý umelec, ktorý na základe svojich osobných dispozícií (telesných, psychických, intelektových) a s využitím hereckých výrazových prostriedkov (mimika, gesto, postoj, pohyb v priestore, hlasový a zvukový prejav) vytvára konkretizovanú hereckú postavu ako umeleckú (časovú a priestorovú) realizáciu literárnodramatickej predlohy (→ herectvo). Herec v divadelnom, filmovom či televíznom diele je zároveň tvorcom i materiálom svojej tvorby. V dramatickom diele dostáva rolu (určenú hereckú postavu, ktorá môže byť titulná, hlavná, vedľajšia alebo okrajová), ktorú naštuduje pod vedením režiséra podľa literárnodramatickej (filmovej) predlohy. V minulosti boli divadelní herci typovo rozčlenení podľa hereckých odborov (mladokomik, starokomik, milovník, dievča, starec a i.); herca môžu zriedkavo zastupovať aj iné prostriedky (bábka, svetlo, hudba).

Zverejnené vo februári 2008.

Herec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herec