glaciológia

Text hesla

glaciológia [lat. + gr.] — vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom ľadovcov. Skúma spôsob ich vzniku a zániku, vývoj, fyzikálne vlastnosti, závislosť od prírodného prostredia (najmä klímy) a priestorovú diferenciáciu ich výskytu a vlastností na zemskom povrchu. V širšom chápaní sa zaoberá i štúdiom snehu a pôdneho ľadu, reliéfotvornou činnosťou ľadovcov a snehu, vznikom a charakterom glaciálnych sedimentov, problematikou vzniku a rozšírenia ľadových dôb (glaciálov) či hodnotením rôznych foriem ľadovcového ohrozenia – hazardu a rizika (negatívne vplyvy postupu a ústupu ľadovcov, rútenia z čela ľadovcov či pretrhnutia ľadovcových jazier).

Glaciológia má interdisciplinárny charakter, zaraďuje sa alternatívne do fyzickej geografie, geológie, hydrológie alebo do kryológie. Základy opisnej glaciológie položil koncom 18. stor. H. B. de Saussure, jej prudký rozvoj v 20. stor. bol podmienený systematickým regionálnym výskumom a modernými metódami (fotogrametria, fyzikálne, chemické i peľové analýzy vzoriek ľadu). V súčasnosti glaciológia nadobúda väčší význam v súvislosti s očakávanými zmenami klímy a ich dosahom na ľadovce, ktoré viažu až 80 % zásob sladkej vody na Zemi.

Zverejnené vo februári 2008.

Glaciológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glaciologia