geosystém

Text hesla

geosystém [gr.], krajinný systém — geosféra (alebo jej časť) tvorená súborom prvkov krajiny a ich vzájomnými väzbami. Prvkami geosystému sú buď zložky krajiny (vzduch, voda, organizmy a i.), ktoré utvárajú elementárne geosystémy topickej dimenzie – geotopy, alebo intenzívne interagujúce geosystémy nižšej hierarchickej úrovne (napr. geochory utvorené z geotopov), ktoré vytvárajú geosystémy vyššej hierarchickej úrovne. Geosystém sa od svojho okolia spravidla líši tým, že väzby medzi jeho prvkami sú výraznejšie než ich väzby s jeho okolím. Väzby v geosystéme sú sprostredkované tokmi látky, energie a informácie. Keďže intenzita väzieb sa mení nielen v priestore, ale aj v čase, hranice geosystému sú časovo premenlivé, resp. v rôznych hierarchických úrovniach priestoru a času možno definovať rôzne geosystémy.

Geosystém je súčasťou geografickej koncepcie krajiny a na rozdiel od ekosystému sa pri jeho štúdiu vnímajú všetky prvky krajiny ako rovnocenné (biota v ňom nemá centrálne postavenie).

Zverejnené vo februári 2008.

Geosystém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geosystem